top of page

אחר אתה חבר

רקע

החברה הישראלית היא חברה רב תרבותית, המורכבת מפסיפס של קבוצות אתניות שונות: יהודים חילוניים, דתיים, חרדים, מוסלמים, נוצרים, דרוזים, צ'רקסים ועוד, ובהלימה כך גם ריבוי הדעות והשקפות העולם.

גיוון בדעות, שוני בנקודות מבט ומחלוקות הם נשמת אפה של כל חברה, אלא שבימים אלה, נראה שהפערים בין

חלקי העם מעמיקים, המחלוקות מתרחבות, הוויכוחים מרים והשיח כלפי האחר אינו סובלני, מכבד או מכיל.

הפער

חוסר סובלנות והיעדר הכלה של האחר והשונה, שנובעים מהיותנו חברה רב תרבותית שלא מכירה ולא נחשפת מספיק לאחר, על מנת להבין את השקפת עולמו, תרבותו וזהותו.

הפתרון

צו השעה מחייב אותנו להוביל בימים אלה מיזם לאומי בקנה מידה ארצי, אשר ייתן מענה לפער וייצר אימפקט לשינוי חברתי ערכי בשלושה רבדים:

1.קהילתי

2.חינוכי

3.ארצי

מיזם זה יפגיש בין כל האוכלוסיות, התרבויות והמגזרים במדינת ישראל זה עם זה, יאפשר להם לקיים שיח מכבד ומכיל ויעצים אצל המשתתפים את ההבנה שהאחר הוא כל אחד מאיתנו – ילדים, נוער, מבוגרים, קשישים, עולים חדשים – כולם שונים וכולם דומים.

פריצת דרך ברבדים אלה, גם תפתח פתח להכלת אנשים שוני הצרכים בחברה ובקהילה ותאפשר לראות בהם חלק בלתי נפרד מהמרקם האנושי המגוון.

חזון

חיזוק וגיבוש המרקם החברתי בישראל.

מטרה

יצירת אימפקט חברתי לעידוד שיח של קבלת האחר והשונה.

יעדים

  • טיפוח ערכי נתינה, שוויון, הכלה, כבוד הדדי ותרומה לחברה על כל גווניה.

  • הגברת המודעות לאחריות האישית של כל אחד לבניית חברה ערכית.

  • העצמת הערכים באמצעות יצירת דרכים מגוונות להגשמתם.

  • היכרות עם התרבויות והמגזרים השונים במדינת ישראל.

  • חיזוק, הרחבה והעמקה של תהליכי ההכלה במסגרות החינוך הפורמלי, הבלתי פורמלי ובקהילה בכלל.

Circle of people
bottom of page